Thursday, July 31, 2008

PENYELIDIKAN

1. TUJUAN-TUJUAN UTAMA PENYELIDIKAN IALAH UNTUK:
*Mengenal pasti sesuatu masalah supaya penyelesaiannya boleh dirangka
*Memahami sesuatu fenomena dengan lebih jelas;
*Menggumpul pendapat pengguna tentang sesuatu isu ataupun produk;

2. PROSES-PROSES DALAM MENJALANKAN PENYELIDIKAN MENGGUNAKAN KAEDAH SOAL SELIDIK (SURVEY)
1. Mengenal pasti maklumat yang dikehendaki dan sumbernya.
2. Mengumpul data
• Memilih teknik penyelidikan yang bersesuaian.
• Mendefinisikan soalan-soalan (varaibles).
• Menentukan sampel.
• Menjalankan soal selidik.
3. Menganalisa data

• Mengumpul dan mengemaskinikan data soal selidik
• Menganalisa pengagihan jawapan bagi setiap soalan (variable)
• Menganalsia kaitan antara soalan-soalan (variables).
• Mentafsirkan analisis yang telah dijalankan.

2.1 MENGENAL PASTI MAKLUMAT YANG DIKEHENDAKI DAN SUMBERNYA.
• Tujuan soal selidik - Mengenal pasti isu yang hendak di
selidiki.
• Jenis maklumat yang dikehendaki dan kegunaannya.
• Liputan soal selidik – contohnya: samada beberapa negeri
atau seluruh Malaysia
• Mengenal pasti sumber (orang) yang dapat menjawab isu
tersebut

2.2 MENGUMPUL DATA
a) Terdapat dua kategori data:
Data primer - data/maklumat yang diperolehi secara terus dari sumber yang
asal samada secara temubual atau pemerhatian.
Data sekunder – data yang telah sedia ada. Ia telah di kumpul oleh pihak
Lain dan data ini boleh digunakan bagi tujuan penyelidikan (contohnya:
statistik/perangkaan banci, statistik kemalangan jalanraya dsb).

b) Teknik-teknik pengumpulan data
Soal-seldik (Self-Surveys)
Ia dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik yang dihantar samada
melalui pos, dikepilkan bersama surat khabar atau majalah.

Temubual (Interviews) -
Ia dijalankan secara berhadapan (face-to-face) atau melalui telefon.

Pemerhatian (Observation) -
Pemerhatian secara terus (Direct observation)
• Kaedah ini melibatkan pemerhatian secara lansung seperti pengiraan
jumlah kenderaan yang melalui sesebuah jalaraya.
• Teknik ini biasanya tidak melibatkan komunikasi dengan manusia.

Pemerhatian melalui penglibatan (Participant-observation)
• Kaedah ini berasal dari bidang antropologi (kajian tentang
kehidupan masyarakat).
• Penyelidik biasanya melibatkan diri dengan masyarakat yang hendak dikajinya untuk memahami dengan jelas sesuatu isu yang berkaitan dengan masyarakat tersebut.c) Rekabentuk soal selidik
Rekabentuk soal selidik biasanya akan mempunyai sekurang-kurangnya dua
bahagian:
1. Bahagian data demografi (umur, jantina dsb)
2. Bahagian topik yang dikaji.

Rekabentuk soalan yang baik haruslah :
• mudah difahami,
• tepat,
• tidak mengandungi dua soalan yang digabungkan
• jika boleh, dapat dijawab dalam jangka masa yang singkat,
• menerangkan definisi atau takrifan teknikal, contohnya “isi rumah”,
• menggunakan masa yang optima untuk menjawabnya,

Kategori soalan terbuka atau tertutup :
Soalan terbuka
• Merupakan soalan dimana pilihan jawapannya tidak diberikan terlebih
dahulu.
• Biasanya melibatkan soalan berbentuk pendapat.
Contohnya: Apakah pendapat anda tentang Persatuan ini?
…………………………………………………………..
Soalan tertutup
• Pilihan jawapannya diberi. Contohnya:
Berapakah umur anda?
Kurang dari 5 tahun
6 hingga 20 tahun
21 hingga 67 tahun
68 keatas

Soalan tertutup adalah mudah untuk dianalisa menggunakan komputer (SPSS
dsb) manakala jawapan soalan terbuka perlu di kategorikan sebelum ianya
boleh dianalisa.

MENDEFINASIKAN SOALAN-SOALAN (VARIABLES)
• Setiap soalan yang ditanya adalah satu petunjuk tentang variasi di dalam populasi yang di kaji.
• Variable-variable ini boleh dibahagikan kepada tiga skala utama:

Skala nominal
Ia merupakan variable yang mana kategorinya tidak mengikut ranking.

Contoh:
Jenis variable
Kategori
Warna biru, merah, hijau
Negara Malaysia, Indonesia, Singapura
Jantina lelaki, perempuan
Variable yang mempunyai dua kategori (dichotomous) adalah nominal:

Skala ordinal
• Varaible yang boleh disusun mengikut ranking adalah termasuk dalam kategori ini.
• Perbezaan antara kategori tidak boleh diukur secara matematik.
Contoh:
Jenis variable
Kategori
Jenis perumahan kos tinggi, kos sederhana, kos rendah
Kelas pengijazahan kelas pertama, kedua tinggi, kedua rendah, ketiga
Pendapat (opinion) sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju

Skala interval
Varaible yang boleh disusun mengikut ranking dan perbezaan antara setiap kategori tersebut adalah sama dan boleh diukur secara matematik.

Contoh:
Jenis variable
Kategori
Pendapatan 1 ribu, 2 ribu, 3 ribu, dsb
Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dsb
Markah peperiksaan 36, 44, 57, 69, dsb

PENSAMPELAN
Pemilihan sampel boleh dibahagikan kepada:
• Persampelan berkebarangkalian (dipilh secara rawak), iaitu:
• Sampel rawak mudah
• Sampel sistematik
• Sampel berstrata
• Sampel berkelompok

• Persampelan tidak berkebarangkalian (tidak dipilih secara rawak), iaitu:
• Sampel kuota
• Sampel “bola salji”
• Sampel pertimbangan

PENENTUAN SAIZ SAMPEL
• Saiz sampel yang kecil tidak dapat memberi maklumat yang mewakili penduduk berkenaan.
• Semakin besar saiz sampel semakin tepat data yang diperolehi dengan syarat tiada bias didalam pemilihan sampel.
• Saiz sampel yang besar pula memerlukan kos yang tinggi.
Antara faktor-faktor penting yang perlu diambil kira:
• Kos
• Masa
• Tenaga kerja
• Kemudahan
• Ketepatan yang dikehendaki atau objektif penyelidikanMENJALANKAN SOAL SELIDIK
Sebelum sesebuah kajian soal selidik dijalankan, adalah amat penting untuk membuat survey rintis / pilot test.
Survey rintis merupakan satu survey kecil yang dijalankan untuk menguji, mengesan dan mengatasi masaalah perancangan soal selidik.

Fungsi pilot test:
• Menguji kelengkapan rangka sampel.
• Memastikan semua soalan dapat difahami dengan tepat dan tiada kekeliruaan.
• Memastikan susunan layout soal selidik yang baik.
• Menguji kod-kod jawapan yang di berikan, iaitu lengkap dan saling ekslusif.
• Memastikan masa yang diambil oleh responden untuk menjawab borang soal selidik adalah seperti yang dijangkakan.
• Mengangarkan kos yang terlibat.


2.3 MENGANALISA DATA
Data yang dikumpul (raw data) boleh dianalisa secara:
• Manual (jika ianya tidak begitu kompleks)
• Menggunakan program-program khusus seperti SpSS, SAS dsb.

1 comments:

Anonymous said...

Saya suka kaedah pemerhatian melalui penglibatan (Participant-observation). Maklumlah pernah belajar antropologi kebudayaan.
-zam mjhd